TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

Truyền thông nội bộ:

+ Tư vấn truyền thông nội bộ

+ Tư vấn nội dung truyền thông nội bộ

+ Lập kế hoạch truyền thông nội bộ

+ Thực hiện truyền thông nội bộ

Truyền thông đại chúng:

+ Xây dựng quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dự án của Doanh nghiệp

+ Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Hãy để Karma Media hỗ trợ doanh nghiệp , thương hiệu sản phẩm, cá nhân của bạn