QUY TRÌNH LÀM VIỆC ĐỐI VỚI PUBLIC COMPANY

Công ty đưa ra ý tưởng cho kế hoạch

Làm việc với công ty để thống nhất kế hoạch kinh doanh

Đưa ra offer

Ký kết hợp đồng

Đặt cọc 50%

Liên hệ với nhà cung ứng

Xác nhận với khách hàng về nội dung bằng email

Bàn giao cho nhà cung ứng

Chờ đợi để công bố

Gửi link cho khách hàng

Nhận 50% phí còn lại

Hoàn thành hợp đồng

QUY TRÌNH LÀM VIỆC ĐỐI VỚI PRIVATE COMPANY

Đồng ý sử dụng dịch vụ

Đưa ra phương án marketing

Đàm phán

Điều chỉnh chi phí hợp lý và kế hoạch công việc

Kỳ kết hợp đồng

Xác nhận với nhà cung ứng

Email danh sách nội dung và ngày phát hành nội dung

Nhà cung ứng gửi email xác nhận cùng với kịch bản nội dung

Xác nhận với khách hàng

Chờ đợi công bố nội dung

Gửi link cho khách hàng

Thu đầy đủ chi phí còn lại

Hãy để Karma Media hỗ trợ doanh nghiệp , thương hiệu sản phẩm, cá nhân của bạn